Екомаат участва в мащабен научноизследователски проект InnCoCells

Екомаат стартира участие в мащабен научноизследователски проект за разработване на безопасни и устойчиви растителни козметични съставки

За проекта

InnCoCells – Иновативни козметични продукти с висока, добавена стойност от растения и растителни клетки, е четиригодишен, съвместен,  изследователски проект, който има за цел коренно да промени начина, по който се откриват, произвеждат и развиват козметичните съставки в утвърдени козметични продукти.

Екомаат стартира участието си в InnCoCells – проект по програма „Хоризонт 2020“, финансиран от ЕС относно разработване на безопасни и устойчиви, растителни козметични съставки с научно доказани ефекти.

През следващите четири години 17 партньори, представляващи 11 държави в Европа, ще работят заедно за разработването на устойчиви производствени системи за козметични съставки от растителен произход. Изследването се финансира от Европейската комисия с бюджет от 7,9 милиона евро и се координира от VTT (Технологичен Изследователски Център на Финландия).

Чрез нов подход, ръководен от заинтересованите в проекта страни, включващ международни научни организации, асоциации и лидери в козметичната индустрия, проектът ще даде отговор на въпросите дали козметичните съставки са подходящи за пазара и дали отговарят на днешните изисквания на потребителите, които все по-добре осъзнават важността на качествените и екологичните аспекти в разработването на нови продукти.

„Основната цел на проекта е да се разработят устойчиви, естествени козметични съставки от растения, като се използват иновативни производствени процеси, базирани на растителни клетъчни култури и растения, отглеждани в оранжерии, в полеви условия или аеропонни системи, както и от потоците от странични или отпадни, селскостопански продукти. Застрашените от прекомерна експлоатация растения, ще бъдат отглеждани по устойчив и рентабилен начин, за да се гарантира, че производството на новите съставки не представляват риск за биологичното разнообразие или състоянието на околната среда “, казва д-р Кирси-Маря Оксман, координатор на проекта от VTT .

Един от основните принципи на подхода на InnCoCells е широкообхватното валидиране на биологичната активност на всички съставки разработени в проекта, благодарение на участието на партньори притежаващи широк спектър от възможности за изпитвания и клетъчни анализи. Растителни екстракти и натурални продукти с най-обещаващи качества и получени чрез екологично чисти производствени процеси ще бъдат тествани върху доброволци и усъвършенствани. Това означава, че нито един от продуктите няма да бъде тестван върху животни, нито ще съдържа животински съставки.

От изследванията – до нови козметични продукти

До края на проекта изследователите от InnCoCells се надяват да постигнат седем ключови цели:

#1 Ще бъдат изследвани редица растителни видове, за да се определят поне 10 със съответните метаболитни пътища (спазвайки правилата за достъп до информация и споделяне на ползите от нея).

#2 Ще бъде разработена методология за оценка за ефективно тестване на растенията по отношение на съдържащите се в тях натурални биоактивни вещества, с цел да се провери активността на най-малко 50 от тях.

#3 За поне 20 от тях ще бъдат оптимизирани производствените процеси чрез клетъчни култури или цели растения отглеждани в оранжерии, в полеви условия или чрез аеропонни системи.

#4 Ще бъдат разработени допълнителни процеси от най-малко 10 вида отпадъци от селското стопанство, като се използва каскаден подход за производство на множество екстракти от един и същ източник за постигане на максимална ефективност и стойност.

#5 и 6 Разработване на устойчиви пилотни технологии за производство и пречистване на най-малко 10 активни съставки, и разработване на досиета за безопасност на продуктите и регулаторни документи, както и екологични оценки.

#7 И накрая, знанията, генерирани по проекта, ще бъдат споделени със заинтересованите страни в козметичната индустрия и крайните потребители, за да се подпомогне комерсиализирането на съставките и разработването на нови продукти, които да задоволят нуждите на потребителите.

В допълнение към VTT, проектът включва 16 други партньори, представляващи комбинация от академични институти (университети и изследователски организации) и МСП, както и един голям индустриален партньор, организация с нестопанска цел и секторна организация, представляваща козметичната индустрия.

Участието на Екомаат в проекта InnCoCells

Като водещ производител на традиционни и иновативни суровини за козметичната индустрия, партньор по проекта в България е Екомаат ООД. Компанията притежава безценен опит, натрупан през последните 20 години, в отглеждане и преработка на био сертифицирани етерично-маслени култури и производството на био козметични продукти и хранителни добавки. Фирмата инвестира в първата и единствена в България екстракция със свръхкритичен въглероден двуокис и от повече от 10 години разработва уникални за козметичната индустрия CO2 растителни екстракти.

Ангажиментите на Екомаат в InnCoCells включват разработване на технологии за отглеждане на ендемичини за България растения, които да послужат за суровина за последваща преработка с цел получаване на растителни екстракти и изолиране на потенциално интересни за козметичната индустрия съставки. Всички дейности свързани с отглеждане на растенията, експерименталните опити за оптимизиране на параметрите за извличане на ценните молекули, както и прилагането на данните получени по време на експериментите в реален производствен мащаб и индустриален производствен поток, ще бъдат проведени от опитния екип на фирмата в България.

„В резултат от сътрудничеството по проекта и със съвместните усилия на партньорските екипи в консорциума от водещи научно-изследователски институти от ЕС, очакваме разработване и внедряване на нови, иновативни ингредиенти за производство на козметика, които могат да конкурират световната слава на българската роза, както и ползите от употреба на българското розово масло. Освен това, гарантираме, че тези козметични съставки ще бъдат използвани в производството на продукти за грижа за кожата, които ще се предлагат на потребителите в България“, каза Атанас Кръчмаров – управител на фирма Екомаат.

Екомаат има съществен опит в био производството в напълно затворен производствен цикъл с почти нулев отпадък – от био земеделието и отглеждането на растителните култури в собствени градини, през високотехнологичните методи за преработка и добив на етерични масла и фито екстракти, до био козметични, напълно натурални козметични продукти от най-висок клас. Изучаването на най-ценните растителни съставки, най-щадящите и ефективни методи за извличането им и използването им в качествени продукти за грижа за здравето е мисия на компанията от създаването ѝ.

Още партньори в проекта

Фламандски институт по биотехнологии (VIB – Vlaams Instituut voor Biotechnologie), Белгия – вижте повече >

Институт за земеделие, рибарство и хранителни изследвания (Еigen vermogen van het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek), Белгия – вижте повече >

Национална агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие (Аgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Италия – вижте повече >

Технически университет Дармщат (Technische Universität Darmstadt), Германия – вижте повече >

Европейска организация на науките за растенията (Europese organisatie voor wetenschappelijk plantenonderzoek e.p.s.o. ivzw), Белгия – вижте повече >

И други, които ще откриете на https://cordis.europa.eu/project/id/101000373

Финансиране на проекта

Проектът е получил финансиране от програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 101000373. Това финансиране ще помогне да се изведе революционният подход на InnCoCells в козметичните изследвания на преден план в козметичната индустрия в Европа.

За допълнителна информация:

Dr Kirsi-Marja Oksman (kirsi-marja.oksman@vtt.fi), Dr Richard Twyman (richard@writescience.com) и Atanas Krachmarov (info@ecomaat.com)

www.inncocells.org

https://cordis.europa.eu/project/id/101000373